ข้อมูลนักเรียน

p-001

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์  ประจำปีการศึกษา  2559

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด   178   คน

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  มีจำนวน   21   คน

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีจำนวน   23   คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีจำนวน  25  คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีจำนวน  19  คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวน  22  คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีจำนวน  24  คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีจำนวน  25  คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวน  19  คน