ข้อมูลจำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นชายหญิงรวม
อนุบาล 1538
อนุบาล 291019
รวมอนุบาล141427
ประถมศึกษาปีที่ 113922
ประถมศึกษาปีที่ 211314
ประถมศึกษาปีที่ 3141125
ประถมศึกษาปีที่ 471421
ประถมศึกษาปืที่ 5131326
ประถมศึกษาปีที่ 6111021
รวมประถมศึกษา6960129
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด8373156
update 08/11/2021