คณะกรรมการสถานศึกษา

 %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a
 พระเทพปฏิภาณวาที
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 %e0%b8%84%e0%b8%99  %e0%b8%84%e0%b8%99  %e0%b8%84%e0%b8%99
นางนำสิน  เหลืองบุษราคัม
รองประธานกรรมการสถานศึกษา
 นางดวงพร  จาตุรนต์รัศมี
กรรมการสถานศึกษา
 นางประนอมวรรณ  กิจศรีโอภาส
กรรมการสถานศึกษา
 %e0%b8%84%e0%b8%99  %e0%b8%84%e0%b8%99  %e0%b8%84%e0%b8%99
 นายสังวรศักดิ์  กรมพลาศักดิ์
กรรมการสถานศึกษา
 นายสุขุม  อุนทักษิณกุล
กรรมการสถานศึกษา
 นายวิชาญ วงศ์สกุลชัย
กรรมการสถานศึกษา
 %e0%b8%84%e0%b8%99  %e0%b8%84%e0%b8%99  %e0%b8%84%e0%b8%99
 นายกมล  อุปผล
กรรมการสถานศึกษา
 นายวันชัย  อมรประภัสร์ชัย
กรรมการสถานศึกษา
 นางอาริยา  พรหมคุณ
กรรมการสถานศึกษา