คณะกรรมการสถานศึกษา

   %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a  
   พระเทพปฏิภาณวาที ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 %e0%b8%84%e0%b8%99  %e0%b8%84%e0%b8%99  %e0%b8%84%e0%b8%99
นางนำสิน  เหลืองบุษราคัม รองประธานกรรมการสถานศึกษา  นางดวงพร  จาตุรนต์รัศมี กรรมการสถานศึกษา  นางประนอมวรรณ  กิจศรีโอภาส กรรมการสถานศึกษา
 %e0%b8%84%e0%b8%99  %e0%b8%84%e0%b8%99  %e0%b8%84%e0%b8%99
 นายสังวรศักดิ์  กรมพลาศักดิ์ กรรมการสถานศึกษา  นายสุขุม  อุนทักษิณกุล กรรมการสถานศึกษา  นายวิชาญ วงศ์สกุลชัย กรรมการสถานศึกษา
 %e0%b8%84%e0%b8%99  %e0%b8%84%e0%b8%99  %e0%b8%84%e0%b8%99
 นายกมล  อุปผล กรรมการสถานศึกษา  นายวันชัย  อมรประภัสร์ชัย กรรมการสถานศึกษา  นางอาริยา  พรหมคุณ กรรมการสถานศึกษา
 %e0%b8%84%e0%b8%99  %e0%b8%84%e0%b8%99  %e0%b8%84%e0%b8%99
 นางมนชยา พรรณปัญยา กรรมการสถานศึกษา  นางเนตนภา ศรีจำพลัง กรรมการสถานศึกษา   กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา