ข้อมูลบุคลากร

   
  นางภรณ์ณิรัตน์  แก้วศรีงาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
 
  นางเนตนภา  ศรีจำพลัง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
น.ส.สุดาทิพย์ บุญโนนยาง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางจตุพร    ผ่องอำไพ
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
  นางพัชราภรณ์   แสงกงพลี
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
นายปรัชญา  บุญสุข
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
นางสาวสุรีย์รัตน์  วิงสกุล
ตำแหน่ง ครู คศ. 1 
นายชาติชาย  สมานทอง
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
นางสาวพันธ์ธิภา  รังไสย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 นางสา่วอรุณกมล แป้นเหมือน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวธนัชชา พรหมประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวอารีย์  พวงมาลัย
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง  
นางสาววรรณิกา ทองเมือง
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
     
     
 
 นางกัลยา  ศรีธรรมภาณ
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
นางสาวภาสินี  ทิพย์ศรีนิมิต
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 นางเฉลา  สุพรรณกูล
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่