ข้อมูลบุคลากร

  รูป ผอ.กาญจนา  
  นางสาวกาญจนา  จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
  นางเนตนภา  ศรีจำพลัง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
น.ส.สุดาทิพย์ บุญโนนยาง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
  นางสาวรพีพรรณ  สีสด
ตำแหน่ง ครู คศ.2
  นางจตุพร    ผ่องอำไพ
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
นางพัชราภรณ์   แสงกงพลี
ตำแหน่ง ครู คศ. 1 
นางสาวอรชา   เพียรการ
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
นายอธิวัฒน์  เหล็กภูเขียว
ตำแหน่ง ครู คศ. 1 
นายปรัชญา  บุญสุข
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 นางสาวสุรีย์รัตน์  วิงสกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
   
 นางภาสินี  เชยชม
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
– ว่าง – – ว่าง –
  น.ส.เสาวลักษณ์  เกตุโต
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
  นางสาวอารีย์  พวงมาลัย
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
  นางละออ  หมดหลง
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
     
 นางพิชญา  สวัสศรี
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
 นางกัลยา  ศรีธรรมภาณ
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
 นางเฉลา  สุพรรณกูล
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่