ข้อมูลบุคลากร

 

รูป ผอ.กาญจนา
นางสาวกาญจนา  จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
     
 นางมนชยา     พรรณปัญญา
ตำแหน่งครู คศ. 3
  นางเนตนภา  ศรีจำพลัง
ตำแหน่งครู คศ.2
 นางสาวสุดาทิพย์  บุญโนนยาง
ตำแหน่งครู คศ.2
  นางสาวรพีพรรณ    สีสด
ตำแหน่งครู  คศ.2
  นางจตุพร    ผ่องอำไพ
ตำแหน่งครู คศ. 2
  นายชัยวัฒน์    เปลี่ยนกลิ่น
ตำแหน่งครู คศ.1
  นางพัชราภรณ์   แสงกงพลี
ตำแหน่งครู คศ. 1
  นางสาวอรชา   เพียรการ
ตำแหน่งครู คศ. 1
 นางสาวศิริพร   ชิณรักษา
ตำแหน่งครู คศ.1
 

 

 

 

 

  นายนฤเดช   สุริยะวงศ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  นายอธิวัฒน์    เหล็กภูเขียว
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
    นางภาสินี    เชยชม
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  นางสาวเสวาลักษณ์   เกตุโต
ตำแหน่งพี่เลี้ยง
  นางสาวอารีย์   พวงมาลัย
ตำแหน่งพี่เลี้ยง
  นางละออ   หมดหลง
ตำแหน่งพี่เลี้ยง
     
 นางพิชญา   สวัสศรี
ตำแหน่งพนักงานสถานที่
 นางกัลยา   ศรีธรรมภาณ
ตำแหน่งพนักงานสถานที่
 นางเฉลา   สุพรรณกูล
ตำแหน่งพนักงานสถานที่