ข้อมูลบุคลากร

   
  นางเนตนภา ศรีจำพลัง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
  นางเนตนภา  ศรีจำพลัง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
น.ส.สุดาทิพย์ บุญโนนยาง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางจตุพร    ผ่องอำไพ
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
  นางพัชราภรณ์   แสงกงพลี
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
นางสาวอรชา   เพียรการ
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
นายอธิวัฒน์  เหล็กภูเขียว
ตำแหน่ง ครู คศ. 1 
นายปรัชญา  บุญสุข
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวสุรีย์รัตน์  วิงสกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 นายชาติชาย  สมานทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
   
นางสาวพันธ์ธิภา รังไสย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  -ว่าง-
ตำแหน่ง ……….
นางสาวอารีย์  พวงมาลัย
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง  
นางสาววรรณิกา ทองเมือง
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
นางสาวภาสินี  ทิพย์ศรีนิมิต
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
 นางพิชญา  สวัสศรี
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
 นางกัลยา  ศรีธรรมภาณ
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
 นางเฉลา  สุพรรณกูล
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่