ข้อมูลบุคลากร

   
  นางภรณ์ณิรัตน์  แก้วศรีงาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
 
  นางเนตนภา  ศรีจำพลัง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
น.ส.สุดาทิพย์ บุญโนนยาง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางจตุพร    ผ่องอำไพ
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
  นางพัชราภรณ์   แสงกงพลี
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
นางสาวอรชา   เพียรการ
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
นายอธิวัฒน์  เหล็กภูเขียว
ตำแหน่ง ครู คศ. 1 
นายปรัชญา  บุญสุข
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวสุรีย์รัตน์  วิงสกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 นายชาติชาย  สมานทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
นางสาวพันธ์ธิภา รังไสย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  นางสาวอรุณกมล  แป้นเหมือน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวอารีย์  พวงมาลัย
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง  
นางสาววรรณิกา ทองเมือง
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
นางสาวภาสินี  ทิพย์ศรีนิมิต
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
 นางพิชญา  สวัสศรี
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
 นางกัลยา  ศรีธรรมภาณ
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
 นางเฉลา  สุพรรณกูล
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่