โรงเรียนวัดสุทัศน์

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

ประวัติโรงเรียนวัดสุทัศน์

ตั้งอยู่เลขที่  ๑๘/๑ ถนนอุณากรรณ  แขวงวัดราชบพิธ  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร    โทรศัพท์  ๐-๒๒๒๑-๔๓๓๑ โทรสาร  ๐-๒๒๒๑-๔๓๓๑    E-Mail  School.wst.ac.th

          เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   เนื้อที่   ๙๐.๒๕  ตารางวา

          โรงเรียนวัดสุทัศน์  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๔๕  ผู้ก่อตั้ง คือ พระเทพโมลี  อาคารเรียนอยู่ด้านทิศใต้  และ ด้านถนนตรีทอง เมื่อนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ทางวัดจึงได้ซ่อมแซมศาลารายที่อยู่รอบกำแพงใช้เป็นห้องเรียน

           เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ พระธรรมโกษาจารย์ ได้จัดสร้างอาคารด้านถนนอุณากรรณเพิ่มขึ้น ๑ หลัง  เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชน  จึงเปิดให้มีการสอนวิชาช่างในแผนกต่างๆ เช่น แผนกช่างไม้  แผนกช่างตัดเย็บผ้า  และ แผนกจักสาน เป็นต้น

           เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕  ทางราชการใช้งบประมาณสร้างอาคารไม้ ๒ ชั้น ๑ หลัง และ ปรับปรุงศาลารายเพิ่มขึ้น  เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

           เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔  เทศบาลนครกรุงเทพได้แยกโรงเรียนอิสระ จากโรงเรียนเทศบาล ๒๔ (ราชบพิธ) โดยใช้ชื่อใหม่เป็นโรงเรียนเทศบาล ๕๓ (วัดสุทัศน์) อีก ๒ ปีต่อมา โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาล ๕๐ (วัดสุทัศน์)  ทางเจ้าอาวาสได้อนุญาตให้ใช้อาคารศาลารายเป็นอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก ๕ หลัง  เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ต่อมาได้โอนโรงเรียนไปสังกัดจังหวัดพระนครเป็นโรงเรียนประชาบาล  วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๐๔ โรงเรียนเทศบาลวัดสุทัศน์ โอนกลับมาเป็นโรงเรียนเทศบาลนครกรุงเทพ ตามคำสั่งคณะรัฐมนตรี

            เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘โรงเรียนเทศบาลนครกรุงเทพฯ เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   (ตามการเปลี่ยนแปลงของคณะรัฐมนตรี)

           ปัจจุบันโรงเรียนวัดสุทัศน์   ตั้งอยู่เลขที่  ๑๘/๑   ถนนอุณากรรณ  แขวงวัดราชบพิธ    เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์๐ – ๒๒๒๑ – ๔๓๓๑ พื้นที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเนื้อที่  ๙๐.๒๕ ตารางวา  มีอาคารเรียนเป็นตึก ๓ ชั้น หลังคาสูง  ๑ หลัง เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประกอบด้วยห้องเรียน  จำนวน ๘ ห้องเรียน และห้องกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์   ห้องธรรมะปัญญา (ห้องดนตรี นาฏศิลป์)  ห้องสมุด ห้องพลศึกษา โดยได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง ชุมชน คณะสงฆ์ วัดสุทัศนเทพวราราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนแห่งคุณธรรมนำความรู้ สืบสานความเป็นไทย ก้าวล้ำนวัตกรรมทางการศึกษา สู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับประเทศในศตวรรษที่ ๒๑

อัตลักษณ์

ยิ้มไหว้ทักทายกัน

เอกลักษณ์

การสวดโอ้เอ้วิหารราย

ปรัชญา

เลิศล้ำวิชา นำพาความสุข

คติพจน์

ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่วิชาการ ชำนาญกีฬา

คำขวัญ

เป็นคนดี มีคุณธรรม นำสังคม นิยมไทย

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว สีเหลือง