เปิดรับสมัครนักเรียน

p-006

 

โรงเรียนวัดสุทัศน์  สำนักงานเขตพระนคร    กรุงเทพมหานคร

จัดดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา  2562

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1    ผู้ที่เกิดวันที่  1  มกราคม  2557 ถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2558

เปิดรับสมัครในวันที่  24  กุมภาพันธ์  –  3  มีนาคม  พ.ศ.  2562  เวลา 08.30 – 16.30  น.

ติดต่อขอรับใบสมัครที่ห้องธุรการ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  12  มีนาคม  2562

มอบตัว  วันที่  19  มีนาคม  2562  พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักเรียนให้เรียบร้อยครบถ้วน


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1    ผู้ที่เกิดวันที่  1  มกราคม  2555 ถึงวันที่  31  ธันวาคม 2555

เปิดรับสมัครในวันที่  6 – 12  มีนาคม  พ.ศ.  2562  เวลา 08.30 – 16.30  น.

ติดต่อขอรับใบสมัครที่ห้องธุรการ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  22  มีนาคม  2562

มอบตัว  วันที่  29  มีนาคม  2562  พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักเรียนให้เรียบร้อยครบถ้วน