เปิดรับสมัครนักเรียน

p-006

 

โรงเรียนวัดสุทัศน์  สำนักงานเขตพระนคร    กรุงเทพมหานคร

จัดดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา  2563

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1    ผู้ที่เกิดวันที่  1  มกราคม  2558  ถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2559  อายุครบ 4 ปีบริบูรณ์

เปิดรับสมัครในวันที่  24  กุมภาพันธ์  –  10  มีนาคม  พ.ศ.  2563  เวลา 08.30 – 16.30  น.

ติดต่อขอรับใบสมัครที่ห้องธุรการ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  17  มีนาคม  2563

มอบตัว  วันที่  20  มีนาคม  2563  พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักเรียนให้เรียบร้อยครบถ้วน


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1    ผู้ที่เกิดวันที่  1  มกราคม  2556 ถึงวันที่  31  ธันวาคม 2556 อายุครบ 7 ปี

หรือมีวุฒิบัตรรับรองการจบจากชั้นอนุบาล

เปิดรับสมัครในวันที่  6 – 12  มีนาคม  พ.ศ.  2563  เวลา 08.30 – 16.30  น.

ติดต่อขอรับใบสมัครที่ห้องธุรการ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  23  มีนาคม  2563

มอบตัว  วันที่  27  มีนาคม  2563  พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักเรียนให้เรียบร้อยครบถ้วน