เปิดรับสมัครนักเรียน

p-006

โรงเรียนวัดสุทัศน์  สำนักงานเขตพระนคร    กรุงเทพมหานคร

จัดดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา  2565

ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ผู้ที่เกิดวันที่  1  มกราคม 2559  ถึงวันที่                                                                                                 16  พฤษภาคม 2560 อายุครบ 4 ปีบริบูรณ์

ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ผู้ที่เกิดวันที่  1  มกราคม  2558  ถึงวันที่                                                                                                  16  พฤษภาคม  2560 อายุครบ 5-6 ปี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ผู้ที่เกิดวันที่  1  มกราคม  2557  ถึงวันที่                                                                                                  16  พฤษภาคม  2560 อายุครบ 5-6 ปี

ติดต่อขอรับใบสมัครที่ห้องธุรการ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) หรือโทรสอบถามรายละเอียดที่เบอร์ติดต่อ 02-2214331 ในวันและเวลาราชการ