ตัวอย่างเนื้อหา1

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo…….

Related posts:

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
พระราชภัทรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๑๐ ท...
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่บริการอาหารและน้ำ...
อาจารย์บุษกร เมธางกูร ประธานอภิธรรมมูลนิธิ (อ้อมน้อย)มอบมะม่วงน้ำปลาหวาน ตามโครงการครูสอนดีเสียงดีเพ...