โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมงานวันเด็ก

วันที่ 13  มกราคม 2560  โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปีการศึกษา 2559  ได้รับการสนับสนุนจากผู้อุปการคุณ

GAME6938 GAME6930 GAME6942 GAME6972 GAME7011 GAME7071 GAME7163 GAME7384 GAME7404 GAME7260GAME7426 GAME7458

Related posts:

โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี...
โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการโครงการมาร์ชชิ่ง...
โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรม English Camp in Wat Suthat School