โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กจากคุณแม่บุษกร เมธางกูร

วันที่  13  มกราคม 2560  โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กจากคุณแม่บุษกร เมธางกูร

GAME6901

GAME6902 GAME6904 GAME6906 GAME6907 GAME6908 GAME6909 GAME6915