สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี 2560

โรงเรียนวัดสุทัศน์เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี 2560  ระดับประถมศึกษา  ประเภททีมผสม และประเภททีมหญิงล้วน

GAME3734

GAME3789

GAME3798

GAME3782

GAME3753

GAME3716

GAME3711

GAME3793

GAME3719