โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559

โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัล โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559  จากโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

GAME3432

GAME3399

GAME3374

GAME3422

GAME3487

GAME3437

GAME3378