คุณดวงพร จาตุรนต์รัศมีพร้อมบุตร-ธิดานำเงินมาบริจาคให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์

คุณดวงพร  จาตุรนต์รัศมีพร้อมบุตร-ธิดานำเงินมาบริจาคให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์           เพื่อใช้ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด

GAME4468 GAME4459 GAME4460 GAME4465 GAME4471 GAME4473 GAME4477 GAME4458 GAME4464 GAME4495 GAME4497

GAME4490 GAME4494