ผู้ใจบุญบริจาคเครื่องครัวให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันที่ 14  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  คุณวิทิต  ตราโมทและคณะได้มอบเครื่องครัวให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์  โดยมีรายนามผู้บริจาค ดังนี้                                                                      1. น.ส.เอี่ยม   ศรีศิริ                         2.  น.ส.ปนิตา   สิงห์เอก                                        3. น.ส.เครือวัลย์   ปรางเมือง           4.  นายไสว-นางจริยา   อมรวงศ์                            5. นายวิทิต-นางยุพิน  ตราโมท        6.  นางสุมาลี  ศรีอริยะวงศ์                                    7. พระณัฐพงศ์ (กิตติวังโส)  และญาติพี่น้อง                                                                  8. นายสมบูรณ์  นางสมลักษณ์  นายคเณศ  ผู้มีโชคชัย

PWST7605PWST7580 PWST7583 PWST7584 PWST7585 PWST7587 PWST7590 PWST7592 PWST7593 PWST7595 PWST7603 PWST7613 PWST7625 PWST7659 PWST7669 PWST7673 PWST7684 PWST7699 PWST7702 PWST7716