โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560

วันที่  2 มิถุนายน โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขGAME4280 GAME4279 GAME4341 GAME4290 GAME4293 GAME4305 GAME4310 GAME4308 GAME4319 GAME4328 GAME4324 GAME4331 GAME4357 GAME4351