โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ  นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควรในโอกาสที่เหมาะสม  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู  และนักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

วันไหว้ครู 150660_๑๗๐๖๒๘_0082

วันไหว้ครู 150660_๑๗๐๖๒๘_0089

วันไหว้ครู 150660_๑๗๐๖๒๘_0058

วันไหว้ครู 150660_๑๗๐๖๒๘_0102

 วันไหว้ครู 150660_๑๗๐๖๒๘_0140 วันไหว้ครู 150660_๑๗๐๖๒๘_0133วันไหว้ครู 150660_๑๗๐๖๒๘_0149 วันไหว้ครู 150660_๑๗๐๖๒๘_0172

วันไหว้ครู 150660_๑๗๐๖๒๘_0127  วันไหว้ครู 150660_๑๗๐๖๒๘_0114  วันไหว้ครู 150660_๑๗๐๖๒๘_0175

วันไหว้ครู 150660_๑๗๐๖๒๘_0118

วันไหว้ครู 150660_๑๗๐๖๒๘_0096