โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันจันทร์ที่  26  มิถุนายน  2560  โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้นักเรียนได้เชิดชูเกียรติของสุนทรภู่  กวีเอกของไทยและของโลก  ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านศิลปะการใช้ภาษา อนุรักษ์  สืบสาน  และใช้ภาษาให้ถูกต้อง   เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและหลีกเลี่ยงยาเสพติดทุกประเภท

GAME6757 GAME6760 GAME6766 GAME6776 GAME6777GAME6780 GAME6786 GAME6791 GAME6813 GAME6825 GAME6827 GAME6830 GAME6844 GAME6856 GAME6859 GAME6860 GAME6861 GAME6865