มูลนิธิสมาคมศิษย์เก่าวัดสุทัศน์มอบทุนการศึกษา

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  มูลนิธิสมาคมศิษย์เก่าวัดสุทัศน์มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์  จำนวน  10  ทุน

PWST8904 PWST8906 PWST8911 PWST8913 PWST8916 PWST8921 PWST8923 PWST8925 PWST8928 PWST8931PWST8935

Related posts:

นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมกิจกรรมพลังมดชวนพ่อแม่ ลด ละ เลิก เหล้า ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่...
นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมการประกวดแข่งขันตำส้มตำลีลา เครือข่ายโรงเรียนที่ ๑ ได้รับรางวัลรอ...
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นำคณะเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครเข้าสำรวจพื้นที่ของโรงเรียนวัดสุทัศน์...
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนร่วมออกแบบและดำเนินการปรับปรุงภูม...