ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.เขต 1 และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบทุนสนับสนุนโครงการเกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.เขต 1 และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบทุนสนับสนุนโครงการเกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

GAME8157 GAME8162 GAME8164 GAME8167 GAME8168 PWST9343 PWST9349 PWST9355 PWST9369 PWST9375 PWST9378 PWST9380 PWST9384 PWST9386 PWST9392 PWST9404 PWST9406 PWST9407  PWST9419 PWST9425