โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้ร่วมกันจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 เพื่อปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้ระลึกถึงพระคุณของแม่  และส่งเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่กับลูกได้มีโอกาสแสดงความรักความผูกพันต่อกัน

GAME9239 GAME9249 GAME9254 GAME9255 GAME9256 GAME9262 GAME9244 GAME9262 GAME9264 GAME9268 GAME9272 GAME9279 GAME9283 GAME9289 GAME9291 GAME9295 GAME9296 GAME9297 GAME9298 GAME9299 GAME9300 GAME9301 GAME9302 GAME9303 GAME9304 GAME9305 GAME9306 GAME9310 GAME9314 GAME9320 GAME9323 GAME9332 GAME9335 GAME9337 GAME9348 GAME9350 GAME9352 GAME9354 GAME9355 GAME9358 GAME9362 GAME9366 GAME9367 GAME9369 GAME9371 GAME9382 GAME9388