คุณประนอมวรรณ กิจศรีโอภาส และคุณวันชัย อมรประภัสร์ชัย ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์

คุณประนอมวรรณ กิจศรีโอภาส และคุณวันชัย อมรประภัสร์ชัย คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์    ทางโรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

PWST0532 PWST0550PWST0536 PWST0537 PWST0539 PWST0540 PWST0545 PWST0546 PWST0547  PWST0551 PWST0552 PWST0554