คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้มอบทุนการศึกษาและจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์

คุณวิชาญ วงศ์สกุลชัย คุณสุขุม อุนทักษิณกุล คุณนวลศรี พรมทา คุณวีระเดช กติกา คุณวาสนา ประโพธัง คุณจิรา มงคลกาย คุณกรพันธ์ จันทร์เอียด คุณชลิตา เสียงล้ำ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงคุณวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์ พร้อมครอบครัวที่ได้มอบทุนการศึกษาและจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน อันเป็นประโยชน์แก่ทางโรงเรียนวัดสุทัศน์เป็นอย่างมาก และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

1 2 3 4 5 6 7