นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ

วันนศุกร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ โดยการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อนำไปลอยกับครอบครัวตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสานา รวมถึงถือเป็นโอกาสดีในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองค่ะ

WST06810 WST07010 WST06852 WST06876 WST06915 WST06819 WST06817 WST06814 WST07014 WST06982

WST06950   WST06901

WST06924 WST06878  WST06888   WST06894    WST06906

WST06889   WST06880