นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมธีบำเพ็ญกุศลประจำปี ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์อุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทวมหาเถร)

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม รับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พิธีบำเพ็ญกุศลประจำปี ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์อุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช และอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส พร้อมทั้งบุรพาจารย์วัดสุทัศน์ทุกรูป เป็นปีที่ ๗๓ และในการนี้ได้จัดพิธีฉลองรูปหล่อรูปเหมือน
๑.พระพิมลธรรม (อ้น) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๒
๒.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารีมหาเถร)
อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๗ ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม

WST07800 WST07801 WST07805 WST07807 WST07813 WST07823 WST07826 WST07829 WST07837 WST07839 WST07843WST07817