นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับปฐมวัย และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา

วันที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับปฐมวัย และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ณ พระตำหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

WST08571 WST08611 WST08614 WST08616 WST08625 WST08626 WST08644 WST08651 WST08660 WST08677 WST08686 WST08701 WST08688 WST08703 WST08708WST08631