โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการโครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่๕

วันที่๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นำโดยท่านผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว และคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการโครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่๕ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกเสริมสร้างนิสัยเด็ก ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ความดีสากลมีวินัยพื้นฐานในชีวิตประจำวัน เช่น ความสะอาด ความเป็นระเบียบวินัย ความสุภาพอ่อนโยน เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบบ้านสีที่เป็นระบบพัฒนาความดีในโรงเรียนวัดสุทัศน์อย่างยั่งยืน

WST08830 WST08834 WST08837 WST08842 WST08848 WST08861 WST08870 WST08876 WST08877 WST08867