โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

วันจันทร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นำโดยท่านผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว และคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ การสื่อสารและวัฒนธรรมทางภาษาของเจ้าของภาษา นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาส  สนใจแสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีสุนทรียภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านนันทนาการ การสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทยและตะวันตก เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง

WST09031 WST09037 WST09058 WST09061 WST09074 WST09080  WST09093 WST09097 WST09100 WST09103 WST09104 WST09109 WST09113 WST09118 WST09125 WST09134 WST09137 WST09144 WST09147 WST09153 WST09156 WST09157 WST09166 WST09174 WST09178 WST09184 WST09188 WST09204 WST09206 WST09209 WST09210 WST09214 WST09238 WST09283 WST09295