คณะวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนาช่องทางการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทำการพัฒนาช่องทาง ข่าวสาร ข้อมูลทางวิชาการ และข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้ที่สนใจรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถเข้าติดตามได้ที่ช่องทาง  >>>  http://www.sci.ssru.ac.th 

Logo-SCI Thai