นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันเสาร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ศูนย์สอบย่อยที่ ๑ โรงเรียนราชบพิธ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ทุกๆ ท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้คำปรึกษา กำลังใจที่ดีเสมอมา และขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆ ทุกคน ประสบความสำเร็จสมดังสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้

27336626_1848873431797746_5290367627181021382_n 27657129_1848873305131092_4299827066198885192_n WST02074 WST02080 WST02083 WST02099 WST02104 WST02111 WST02117WST02103