นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์

วันพุธที่ ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  นางสาวกาญจนา   จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ และครู  นำนักเรียน    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  เด็กหญิงธิดาวัลย์   สีดำ   ซึ่งได้เป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  เพื่อเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ซึ่งมีคุณครูชัยวัฒน์  เปลี่ยนกลิ่น เป็นผู้ฝึกสอน

S__9986073 S__9986074