คณะตำรวจจากงานจราจร สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ เขตพระนคร ที่เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

ผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมการอบรมแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สร Read More …

ครู นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดราชสิทธาราม

วันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์ส Read More …

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพระนครเข้ามาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

วันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์ส Read More …