โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย

วันศุกร์ที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้สังคมและชุมชนเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้เด็กได้รู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และกติกาของสังคม ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน ทีมงาน รับผิดชอบชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยโรงเรียนวัดสุทัศน์นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ณัฐกานต์ สีประดู่ ประธานนักเรียนรวมถึงคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

34118864_1711351148913213_1201372626946097152_o  34195436_1711347688913559_3572827399114457088_o 34162037_1711348188913509_3989521501219979264_o 34182695_1711348252246836_1391576490600038400_o         34160918_1711348725580122_4624267283307429888_o 34307679_1711349348913393_3284346776693243904_o 34174148_1711349715580023_3499402141460594688_o 34101301_1711350558913272_3786669607419379712_o  34157331_1711348912246770_8340712453155323904_o 34158944_1711350348913293_1653648411385135104_o   34102806_1711349635580031_7590489916899852288_o   34138199_1711351035579891_4017874285442891776_o 34157290_1711350772246584_1801010337038729216_o   34193764_1711347325580262_6884645422288076800_o