โรงเรียนวันสุทัศน์นำนักเรียนทัศนศึกษาตามโครงการห้องเรียนในโลกกว้าง ณ แหล่งเรียนรู้ คิดส์ซาเนีย (Kid Zania) ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันศุกร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวันสุทัศน์นำนักเรียนทัศนศึกษาตามโครงการห้องเรียนในโลกกว้าง เพื่อจุดประกายให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นที่สนุกสนาน ส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ พร้อมทั้งยังปลูกฝังให้เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคต ร่วมใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งปัน เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ และช่วยกันพัฒนาสังคมยุคปัจจุบันให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การเคารพตนเองและผู้อื่น การพึ่งพาตนเอง การอยู่ร่วมกับคนในสังคม การทำงานเป็นทีม และการรู้ถึงคุณค่าของเงิน ณ แหล่งเรียนรู้ คิดส์ซาเนีย (Kid Zania) ศูนย์การค้าสยามพารากอน

35051647_1722241794490815_6364719878552682496_n 35062849_1722238767824451_9135525541741330432_n 35062861_1722242494490745_4353537163720130560_n  35078436_1722240317824296_6487941060050812928_n 35080375_1722238834491111_835084677638258688_n 35067536_1722241924490802_7147876417307410432_n 35113972_1722241027824225_4936543197074554880_n 35114797_1722240401157621_3984710837200748544_n 35126945_1722239591157702_637921824503496704_n 35134077_1722238681157793_8031488281155731456_n 35143547_1722239697824358_534489893800247296_n 35156784_1722239811157680_6808213541498126336_n 35156866_1722240791157582_2173819567120318464_n 35156908_1722240694490925_4852971036234219520_n 35173720_1722240214490973_5812666257161322496_n 35244535_1722241167824211_1188648352540000256_n 35268972_1722241971157464_4129387746869379072_n