ผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ มาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ มาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารคอยให้การดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความสุขของการทำงาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และนำเทคนิคการสอน แบบ cooperative learning ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง และทีมวิทยากรจากบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทีมห้องเรียนคุณภาพด้านคณิตศาสตร์

35123439_1723276881053973_3116417708653019136_n 35142244_1723276924387302_8307717887322226688_n 35145178_1723277364387258_7854681137757552640_n 35146389_1723276811053980_6371719751827193856_n 35148742_1723276857720642_1387986988862275584_n 35158883_1723276787720649_6733781869927596032_n 35159242_1723276987720629_9172417760330776576_n 35162078_1723277134387281_187881089505689600_n 35236231_1723276804387314_8699420880402382848_n 35237601_1723277327720595_5434067827776552960_n                                35265485_1723276581054003_1294591915693441024_n 35295522_1723277014387293_243700361385213952_n 35299481_1723277431053918_5774041560433819648_n 35306039_1723277184387276_8937123530412130304_n 35328126_1723277507720577_6606003998711349248_n 35242163_1723277271053934_3618930029041287168_n