การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ มาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ มาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารคอยให้การดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความสุขของการทำงาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และนำเทคนิคการสอน แบบ cooperative learning ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง และทีมวิทยากรจากบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทีมห้องเรียนคุณภาพด้านภาษาต่างประเทศ

35078137_1723630224351972_2470883054617362432_n  35297167_1723630787685249_7380698433985708032_n 35143691_1723633604351634_5428589038644756480_n 35151368_1723629407685387_8739790699651661824_n 35156791_1723630477685280_1670692216005197824_n 35225654_1723630327685295_772574117294505984_n 35226832_1723630377685290_5904976619159683072_n 35226928_1723629631018698_8418858120385658880_n 35229041_1723629501018711_9064361288016068608_n 35234899_1723629484352046_3730033986810937344_n 35235268_1723629357685392_5346219812244684800_n 35242714_1723630217685306_7420082261887811584_n 35265777_1723630107685317_3595354399502761984_n 35266870_1723630007685327_2220380216654561280_n 35281657_1723629664352028_3869475073647706112_n 35283680_1723629931018668_1944788391656685568_n 35305968_1723630037685324_6256739044907024384_n 35343070_1723629847685343_4383516340388888576_n