การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ มาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ มาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารคอยให้การดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความสุขของการทำงาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และนำเทคนิคการสอน แบบ cooperative learning ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง และทีมวิทยากรจากบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทีมห้องเรียนคุณภาพด้านภาษาไทย

35151399_1723659457682382_174285507969155072_n 35227854_1723659771015684_1615946050294513664_n 35238967_1723660181015643_8834530754714140672_n 35162268_1723659921015669_4853493652149764096_n 35079134_1723660021015659_5709775084315475968_n  35156870_1723659737682354_9051280239266627584_n

35086714_1723660497682278_3110223004307554304_n 35143004_1723661204348874_7983690814184226816_n  35151714_1723661024348892_2773895582920474624_n 35162059_1723661531015508_942807005792305152_n 35194234_1723660944348900_1713520255491375104_n 35200380_1723661401015521_5924584360341667840_n 35201867_1723660654348929_2646436617320923136_n 35225465_1723661501015511_4346010989448134656_n 35225685_1723660897682238_2514740335771385856_n 35226966_1723661257682202_9081657868641370112_n 35227224_1723661444348850_3694490448081977344_n 35241121_1723660967682231_397219917226573824_n 35241522_1723661091015552_3898282587533082624_n 35304534_1723659757682352_3835130500809228288_n