คุณครูสุดาทิพย์ บุญโนนยางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาตามแนวทางของสะเต็มศึกษา โดยมีคุณครูดาวรรณ สุวรรณศรี ครูพี่เลี้ยงโครงการ บูรณาการสะเต็มศึกษา สำนักงานเขตพระนคร ศูนย์ กทม.๑ เข้านิเทศติดตาม

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณครูดาวรรณ สุวรรณศรี ครูพี่เลี้ยงโครงการ บูรณาการสะเต็มศึกษา สำนักงานเขตพระนคร ศูนย์ กทม.๑  เข้านิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาตามแนวทางของสะเต็มศึกษา ของคุณครูสุดาทิพย์ บุญโนนยาง ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นได้ จากการเปิดโอกาสให้นักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ โดยนำหลักการของความน่าจะเป็นมาใช้ส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง บทความนี้จะแสดงตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ประยุกต์เอาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหานำตามแบบสะเต็มศึกษาจำนวนสองกิจกรรม ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เผชิญปัญหาในสถานการณ์จริง รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติในการทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม

36293306_1747634155284912_2796841321145303040_n 36302509_1747634401951554_3385796451140370432_n 36308906_1747636295284698_1383969622482485248_n 36312384_1747637011951293_8596487346294095872_n 36316768_1747636858617975_23678695868727296_n 36331862_1747634498618211_6374057798879150080_n 36364541_1747635671951427_6724300063901745152_n 36367194_1747635158618145_1325514219935760384_n 36375559_1747635325284795_6270374062833270784_n 36395623_1747636808617980_1868650664586903552_n 36429735_1747635461951448_1614191775197429760_n36377403_1747635521951442_2763446670518648832_n