ผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ มาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ มาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารคอยให้การดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความสุขของการทำงาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และนำเทคนิคการสอน แบบ cooperative learning ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง และทีมวิทยากรจากบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทีมห้องเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์(ห้องเรียนวิทย์ในสวน)

36224611_1744926355555692_938037453200031744_n 36247869_1744924448889216_208059193754648576_n 36248139_1744925245555803_2516206440037744640_n 36248254_1744926852222309_6613887222204596224_n 36263179_1744925082222486_3487752377677643776_n 36286698_1744925435555784_7178232546075869184_n 36292071_1744923945555933_8875424925045751808_n 36303260_1744924862222508_2155506646908928_n 36311472_1744924405555887_7752305399641931776_n 36335667_1744934778888183_5955038233975848960_n

36229581_1744924658889195_5369109247743229952_n  36261919_1744924092222585_6679300600619859968_n