โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับเกียรติเป็นสถานที่ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ชำนาญการ)

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับเกียรติเป็นสถานที่ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ชำนาญการ) ของนางสาวรพีพรรณ สีสด นางจตุพร ผ่องอำไพ ข้าราชการครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ และนางเสาวคนธ์ หนูพรหม ข้าราชการครูโรงเรียนวัดราชนัดดา สำนักงานเขตพระนคร โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทั้ง ๔ ท่าน อันประกอบด้วย ๑.นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ประธานกรรมการ ๒.นางชลธิชา เกื้อสกุล ประธานกรรมการ ๓.นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร์ กรรมการ ๔.นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร กรรมการและเลขานุการ ที่ให้ความอนุเคราะห์พิจารณาประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ขอรับการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่ ก.ก. กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

37378873_1782236215158039_6388829917986947072_n 37424324_1782236351824692_2667951087759130624_n 37426819_1782235945158066_8446773174426664960_n 37500334_1782236455158015_9179251680363937792_n 37524189_1782236305158030_7470286164675526656_n 37529666_1782235725158088_5911068961549582336_n 37571938_1782235245158136_5404467797935783936_n 37575205_1782236811824646_2047282730999218176_n 37596257_1782236555158005_3122374866947276800_n 37599819_1782236278491366_7723130863621242880_n 37631610_1782235811824746_2422374328176738304_n 37649318_1782236038491390_9143347978562437120_n 37649321_1782235448491449_4571727021389905920_n 37661038_1782235565158104_6659529337148014592_n