โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ส่งเสริมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา” จัดโดย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารต่าง ๆ

วันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ส่งเสริมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา การประกวดโคมแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาการประกวดบรรยายธรรม การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้คณะครู นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา” จัดโดย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

37689843_1793860370662290_9010444978706448384_n 37873959_1793867510661576_3766603056355999744_n 37883050_1793857847329209_7997308562046976000_n 37884707_1793858470662480_5058776858217152512_n 37891646_1793858657329128_3391895631118204928_n 37899367_1793859350662392_8178952177922867200_n 37902921_1793856977329296_7718206881184874496_n 37905795_1793856983995962_4240535539075252224_n 37912429_1793866880661639_3745784984800067584_n 37914052_1793857270662600_3328588015038627840_n

38011801_1793859630662364_2263406546190860288_n 37919643_1793857677329226_5383167268408524800_n