โรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท.

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท. นำโดยนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดี ให้บรรลุเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ และเป้าหมายการพัฒนาความจำเป็นเพิ่มศักยภาพกำลังคน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการคิดวิเคราะห์ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ

39504508_1837446766303650_4205026549063221248_n 39509797_1837447359636924_7846752709733515264_n 39515286_1837447322970261_8470962494662246400_n 39538999_1837447139636946_9196331511169679360_n 39543525_1837447302970263_98488809892610048_n 39558215_1837447172970276_8494564130227748864_n 39575660_1837447076303619_1636807775898042368_n (1) 39575660_1837447076303619_1636807775898042368_n 39580689_1837446842970309_13481666118942720_n 39686728_1837446932970300_6084871788209111040_n 39748480_1837447166303610_4828984940966182912_n 39760569_1837446852970308_1060720294907346944_n