คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เลือกโรงเรียนเป็นสถานศึกษาสำหรับจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สู่การจัดการเรียนรู้ นำโดย ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน อาจารย์ประจำรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ นำนิสิตในระดับชั้นปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

วันศุกร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เลือกโรงเรียนเป็นสถานศึกษาสำหรับจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สู่การจัดการเรียนรู้ นำโดย ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน อาจารย์ประจำรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ นำนิสิตในระดับชั้นปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เพื่อให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติการสอนจริงผ่านแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจ มีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ตามแนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆ และร่วมกันวิเคราะห์ ปรึกษาหารือ ให้คำแนะนำในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดสุทัศน์ รวมถึงนำอาหารว่างมามอบให้นักเรียน ในครั้งนี้ทางคณะอาจารย์และนิสิตได้รับประทานอาหารกลางวันที่ได้รับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

46294198_1960752823973043_3898950459242577920_n 46299597_1960734450641547_8224860993155497984_n 46371438_1960750433973282_2908158751674466304_n 46379385_1960736907307968_1187563237642600448_n 46381717_1960741983974127_3472104596342571008_n 46381745_1960733627308296_8066193682786680832_n 46383011_1960728040642188_1787303387000209408_n 46398021_1960729233975402_5476342520856182784_n 46400370_1960737863974539_7250027451324039168_n 46400378_1960731987308460_2356974478908456960_n 46413100_1960733687308290_2191766886830571520_n 46420103_1960734683974857_7086901969196941312_n 46420862_1960750063973319_6737562497710030848_n 46437316_1960745293973796_578860161553137664_n 46439279_1960750777306581_4794735677746970624_n 46449167_1960746447307014_7234685106588221440_n 46452168_1960749153973410_7424255350896852992_n 46457882_1960735253974800_3221682632613953536_n 46460866_1960752673973058_2981083439479914496_n 46470485_1960734263974899_2862049644936953856_n 46471856_1960744800640512_1986428378764279808_n 46471900_1960744873973838_6040918381392035840_n 46472532_1960752090639783_2860685936985899008_n 46472584_1960750227306636_7140779452002205696_n 46476140_1960741597307499_6304229808263921664_n 46479380_1960728587308800_771077475810672640_n 46479799_1960736670641325_2620572285609705472_n 46482204_1960732287308430_1229519282803572736_n 46485573_1960768457304813_7632088431803236352_n 46485826_1960747100640282_5114185286410043392_n 46485944_1960731103975215_6645427331722641408_n 46488095_1960731727308486_3111617721922486272_n 46492270_1960749423973383_5556890298870661120_n 46493663_1960747937306865_4168015712066994176_n 46495135_1960731343975191_6141756319352225792_n 46495658_1960730283975297_306490829042614272_n 46503955_1960743803973945_4309866090873225216_n 46505909_1960752023973123_6878506883229941760_n 46513971_1960747730640219_7403740933528748032_n 46514293_1960749680640024_8518804088127750144_n 46521616_1960741813974144_5676648323683975168_n 46638753_1960770260637966_1689861041594302464_n