การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณผอ.กมล อุปผล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ ๒ ของครูนฤเดช สุริยวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูอธิวัฒน์ เหล็กภูเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แบบกัลยาณมิตร พร้อมทั้งแนะนำและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานด้วยจิตวิญญาณ อุดมการณ์ความเป็นครูที่ดี ในครั้งนี้นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ด้วยความมุ่งหวังตั้งใจในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรให้มีความเป็นครูมืออาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

48371886_2005713662810292_6470410476722323456_n 48384105_2005714379476887_965027487249596416_n 48386890_2005714289476896_3627706601437134848_n 48392246_2005714446143547_7658952558886518784_n 48403652_2005714046143587_3768008687482830848_n 48406083_2005714596143532_5008532071635746816_n 48408224_2005713486143643_8313423304698363904_n 48415434_2005713696143622_2971235105239990272_n 48417447_2005713332810325_3381948469680799744_n 48417630_2005714089476916_5592305950653415424_n 49074678_2005714779476847_9052567531159552000_n