ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ทำให้เด็ก ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน พัฒนานักเรียนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับอนุมัติงบประมาณและความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็ก อาหาร เครื่องดื่ม ขนม จากบริษัท ห้างร้าน ธนาคาร ผู้ปกครอง และชุมชน โรงเรียนวัดสุทัศน์จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

49213002_2038552412859750_2448910560276774912_n 49213187_2038571299524528_2752660624658923520_n 49252339_2038554359526222_523080575171428352_n 49332671_2038554356192889_6473152963664674816_n 49348383_2038567909524867_6811703146591551488_n 49476302_2038552129526445_8376894928399106048_n 49656212_2038561342858857_4884461057843658752_n 49686317_2038553922859599_4058932656669196288_n 49696250_2038568022858189_5731699719835484160_n 49710249_2038569439524714_7465126070707027968_n 49713970_2038565786191746_8376620875125882880_n 49716251_2038571272857864_3966376502282420224_n 49721743_2038568256191499_6483449855699058688_n 49728384_2038551546193170_2119962987920883712_n 49734933_2038570196191305_4747902637091848192_n 49756089_2038562806192044_9072669146335936512_n 49770225_2038570872857904_7002833980152086528_n 49778156_2038570669524591_2847110619105067008_n 49785007_2038552469526411_7950954328640978944_n 49785987_2038571006191224_7814939131057799168_n 49794538_2038569292858062_798369265672519680_n 49813265_2038569516191373_2339922165958180864_n 49815889_2038571206191204_2231415422157062144_n 49831873_2038554836192841_8608740935234224128_n 49864110_2038563732858618_8310325538061287424_n 49864199_2038565422858449_7458337226355638272_n 49896202_2038563299525328_1770052393157787648_n 49896521_2038554752859516_878054137512591360_n 49898425_2038569962857995_3149325644995756032_n 49898853_2038563382858653_2656927238150160384_n 49899772_2038563392858652_220840595520749568_n 49938159_2038568222858169_7696698651334148096_n 49947022_2038569886191336_274986775775019008_n 49947709_2038570766191248_3136263502692352000_n 49948518_2038565159525142_6191809464492883968_n 49948748_2038570656191259_7801957304642830336_n 49949704_2038562396192085_6963826107917271040_n 50011352_2038554312859560_7164108421568921600_n 50070711_2038554562859535_4371045851305345024_n 50082605_2038566172858374_7615794223530377216_n 50103860_2038565966191728_2210216601750339584_n 50217101_2038569796191345_3684951471746449408_n 50234193_2038562706192054_7871411869326508032_n 50243797_2038562536192071_3869413260478382080_n 50283386_2038552989526359_4843825998594048000_n 50286999_2038551639526494_8928531744689225728_n 49896549_2038570382857953_3015564399004876800_n50291371_2038564272858564_46059852052561920_n 50420001_2038571352857856_3880985173684125696_n 50508712_2038562992858692_3890406528045285376_n 50583772_2038554909526167_6555458701858177024_n 50003351_2038552556193069_6179629504177111040_n

49759245_2038570219524636_8571871656065105920_n50145877_2038567686191556_31280852407156736_n