โรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเสาชิงช้าเกมส์ ครั้งที่ ๑ ให้แก่นักเรียน

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเสาชิงช้าเกมส์ ครั้งที่ ๑ ซึ่งการแข่งขันกีฬานอกจากจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาด้านทักษะด้านสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์ ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสามัคคี แก่นักเรียนและรักการออกกำลังกายเป็นประจำอย่างยั่งยืน ส่งผลให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้ เพื่อพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่นักเรียน สร้างความสามัคคีภายในโรงเรียน รู้จักการทำงานเป็นทีม ปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการอยู่รวมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา ให้มีมาตรฐาน รวมถึงเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสำนักงานเขต และกรุงเทพมหานครต่อไป ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหารเครื่องดื่มแก่นักกีฬาด้วยดีเสมอมา

49213485_2038492169532441_8695729948716957696_n 49243595_2038494959532162_6968375745299087360_n 49251318_2038498289531829_8790945164601327616_n 49277780_2038498889531769_1211384466296012800_n 49343506_2038494549532203_3139079695568470016_n 49411230_2038498366198488_6510085280068796416_n 49431582_2038493109532347_6366136590695137280_n 49664336_2038482426200082_6804507074915991552_n 49713942_2038494969532161_3188684721001332736_n 49714013_2038498712865120_1003737752610537472_n 49723919_2038478979533760_4831341735550386176_n 49753040_2038494879532170_4711551373928300544_n 49756930_2038497879531870_3323412819965116416_n 49759211_2038481906200134_7618653902950367232_n 49786017_2038492392865752_8384308514398404608_n 49798876_2038498496198475_8894480732865429504_n 49801146_2038493379532320_2608241559056941056_n 49814795_2038482646200060_9090520306023399424_n 49816894_2038495529532105_7986225794076639232_n 49822983_2038491319532526_2735499318323576832_n 49826028_2038480672866924_1178163706010271744_n 49835380_2038492849532373_9068764780545703936_n 49838105_2038478296200495_4195337613944553472_n 49844071_2038494329532225_4986740837799952384_n 49864302_2038495166198808_6054131491795894272_n 49895761_2038492632865728_6429310349823967232_n 49896550_2038479042867087_2568431490010447872_n 49897163_2038493589532299_606521056609435648_n 49938045_2038493082865683_4699811222558605312_n 49948105_2038479086200416_8274009841521917952_n 49948586_2038495059532152_3452059442806259712_n 49948668_2038481202866871_7643639102100733952_n 50005820_2038480596200265_210428022837215232_n 50007564_2038479629533695_6225370605231800320_n 50014443_2038479152867076_4000970844649029632_n 50026262_2038496349532023_6576650474223566848_n 50064364_2038480459533612_6532340211458768896_n 50117191_2038494612865530_891966064865312768_n 50167487_2038479722867019_3994782144667844608_n 50340636_2038493659532292_978268029609574400_n