โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบคุณฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เข้าศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน (Observation and Participation School Practice) ของโรงเรียน

วันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำน Read More …

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RTประจำปี ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ Read More …

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนที่ ๑ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

ท่านศิริพร ปิยะนาวิน ผู้ตรวจราชการสูง และคณะ พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพุธ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณคุณยายเปรื่องฉวี สาวิโรจน์ MR.Alexander Burstein Mrs.Narisa Burstein ประธานสมาคมวัฒนธรรมไทยในออสเตรีย และคุณบังออน นันทภา เป็นประธานในพิธีให้ความอนุเคราะห์เลี้ยงหมูกระทะ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระ Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ประชุมคณะครู เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม ๖ สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. “เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีบริหารบ้านเมือง”

วันจันทร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …