ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RTประจำปี ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RTประจำปี ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภายใต้การบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ อาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร รวมถึงพลังบวร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ร่วมกันสนับสนุนเป็นกลไกใสำคัญนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตน ของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่สำคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิต และทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตั้งแต่วัยเริ่มต้น จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนประการหนึ่ง และเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงของการศึกษาชาติต่อไป

50276821_2055283427853315_8042103121029103616_n 50527414_2055282987853359_6319394762260480000_n 50550861_2055285131186478_621858835795017728_n 50554400_2055282051186786_5987110824949317632_n 50560802_2055282521186739_101887692391841792_n 50574143_2055283077853350_933204227717595136_n 50589095_2055281971186794_4942622517123612672_n 50606661_2055284974519827_5654235968857702400_n 50636706_2055284254519899_2378109922777759744_n 50661295_2055282047853453_6545037844182728704_n 50690904_2055283777853280_8830722574716502016_n 50703119_2057918867589771_2400219568309010432_n 50709900_2055285371186454_1374171479230382080_n 50739414_2057918677589790_5184395159747428352_n 50790838_2055285251186466_444907695028305920_n 50794612_2055312277850430_4740665389564821504_n 50800501_2055284337853224_8374720665630015488_n 50835156_2057919130923078_40463088759078912_n 50837883_2055282184520106_3311102790859751424_n 50878257_2055282524520072_2960484647479279616_n 50883620_2055284584519866_5088507987639664640_n 50889757_2055285217853136_6023143483143880704_n 50902088_2055284711186520_2224858815277301760_n 50966624_2057918417589816_7653636673569292288_n 51003374_2055282684520056_5210571443523289088_n 51061401_2055285301186461_2579324287282315264_n 51193945_2057918740923117_405951834847444992_n