โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครได้ดำเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปี ๒๕๖๑

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครได้ดำเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ           (O-NET) ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้การบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ อาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากรรวมถึงพลังบวร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันสนับสนุนเป็นกลไกใสำคัญนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตน ของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่สำคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิต และทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยสถานศึกษามีความมุ่งมุ่นที่จะพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่ ระดับประเทศ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษา

50226101_2050976551617336_1953707247729115136_n 50233400_2050974591617532_3405032810795237376_n 50249882_2050978724950452_5127631802516635648_n 50253114_2050977844950540_4731106329962217472_n 50418308_2050977334950591_2712662461814669312_n 50444216_2050977234950601_6853023609607159808_n 50516715_2050975221617469_3074868426959749120_n 50578060_2050976704950654_1846840064743571456_n 50601003_2050974454950879_5806607097688752128_n 50628650_2050977018283956_8248233182978113536_n 50652010_2050974664950858_8191362185276948480_n 50837858_2050976311617360_6871267698672664576_n 50891875_2050975204950804_4846760114092244992_n 51014176_2050975214950803_5330595807848562688_n 51174356_2050974778284180_8735156795011497984_n