โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบคุณฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เข้าศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน (Observation and Participation School Practice) ของโรงเรียน

วันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบคุณฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เข้าศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน (Observation and Participation School Practice) ของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณลักษณะของครูที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ได้เรียนรู้งานในหน้าที่ของครูตามหลักสูตรที่สอนได้อย่างแจ่มแจ้ง และกว้างขวางจากการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม เรียนรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกัน จนเป็นพื้นฐานสําหรับนําไปปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยนักศึกษาได้รับการต้อนรับและนิเทศเป็นอย่างดีจาก นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเรียนวัดสุทัศน์ รวมถึงการดูแลจากคณะอาจารย์พี่เลี้ยงทั้ง ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อันประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป์) โดยนักศึกษาทั้ง ๙ ท่าน มีส่วนร่วมโดยการไปช่วยปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายกับอาจารย์พี่เลี้ยงอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอชื่นชมในความวิริยะ อุตสาหะ และแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และเจตคติที่ดีต่องานในหน้าที่ครู โรงเรียนวัดสุทัศน์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น จากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่จะมอบหมายให้โรงเรียนเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในลำดับต่อไป

50431423_2057923730922618_5999359938533523456_n 50459956_2057927187588939_5115177243466792960_n 50465265_2057925984255726_3704243567191916544_n 50553658_2057923200922671_1468826390861185024_n 50558640_2057924504255874_4611151007236227072_n 50563435_2057952740919717_2480605700934336512_n 50580453_2057926524255672_5825845304179556352_n 50580524_2057926487589009_8260459924077674496_n 50587036_2057953690919622_2734976453299929088_n 50593785_2057926767588981_8091243169007534080_n 50618274_2057926584255666_3816590479907094528_n 50636721_2057926694255655_3526355213021609984_n 50654657_2057923874255937_8020615343812640768_n 50666098_2057925554255769_1406535492324818944_n 50679428_2057922270922764_6131460574074109952_n 50707789_2057927100922281_7207427294212653056_n 50799382_2057922974256027_7274005046851796992_n 50799402_2057953314252993_4588390562490482688_n 50815240_2057926814255643_7636349748030472192_n 50826178_2057927070922284_212843379300499456_n 50836358_2057921760922815_912828791196221440_n 50863643_2057924524255872_4994414192011247616_n 50867148_2057921664256158_4694416138044440576_n 50894962_2057924994255825_160722989090865152_n 50951947_2057922824256042_8784942866200788992_n 50959462_2057926827588975_198501250843541504_n 51069928_2057924270922564_3052134589536403456_n 51080279_2057921687589489_5176081335717986304_n 51095803_2057952794253045_2686685112334024704_n 51124163_2057953430919648_9044748835254960128_n 51221444_2057952804253044_5500661978600833024_n 51253945_2057924167589241_5318803403906744320_n 51260331_2057953710919620_5472339383703044096_n 51348098_2057921657589492_4644449330336366592_n