นักเรียนโรงเรียนวัดสุทศน์เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

นที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้ครูนำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตัวแทนนักเรียน คือ เด็กหญิงณภัทร ประเสริฐ และเด็กหญิงสุพิชชา ตุ่มใส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนได้รับการควบคุมดูแลโดย คุณครูชัยวัฒน์ เปลี่ยนกลิ่น ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๗๐/๘๔ (ชั้น ๒) วัดศรีสุดารามวรวิหาร (วัดชีปะขาว) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร การอบรมในครั้งนี้ครูและนักเรียนได้รับการฝึกฝนจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการนำของนายประสาท ทองอร่าม (ครูมืด) ศิลปินแห่งชาติ ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร และคณะ เพื่อฝึกหัดและปรับพื้นฐานให้เยาวชนสามารถสวดโอ้เอ้วิหารรายได้ถูกต้องตามแบบและอักขรวิธี ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาไทยตลอดจนปลูกฝังศีลธรรมอันดีงาม อันเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดการสวดโอ้เอ้วิหารรายที่ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย ขอขอบพระคุณกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้จัดโครงการอันเป็นประโยชน์แก่เยาวชนไทยเสมอมา

50519332_2058240150890976_4947922038615441408_n 50528989_2058240474224277_4073195315346276352_n 50551756_2058240987557559_3428534592666075136_n 50568646_2058240850890906_6391184483483123712_n 50892387_2058240127557645_8803145989868224512_n 50906938_2058240814224243_4874321709504659456_n 51007090_2058240607557597_361777885754687488_n 51030737_2058241227557535_3876999371018993664_n 51085761_2058240504224274_3410098630231588864_n 51218143_2058240714224253_8804869641848487936_n