อาจารย์จินตนา ตันตสิทธิกุล ผู้เชี่ยวชาญโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสาธิตและแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

วันอังคาร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จินตนา ตันตสิทธิกุล ผู้เชี่ยวชาญโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปี ๒๕๖๑ สาธิตและแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวมถึงการอุทิศเวลาอันมีค่ายิ่ง เพื่อการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาเจตคติในเชิงบวกต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน

 50309946_2066329253415399_6008119412664565760_n 50932720_2066307070084284_8888967309117358080_n 51030717_2066307150084276_6414336289943846912_n 51050911_2066307366750921_1389701028705730560_n 51202437_2066307093417615_7403902617572605952_n 51254709_2066329250082066_4322670715527495680_n