อาจารย์ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำเนินการติดตาม/นิเทศตาม ผู้บริหาร และคณะครูที่ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0)

วันอังคารที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดสุทัศน Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณท่านพงศธร ไวยเชิงค้า ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาให้คำแนะนำ ให้กำลังใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันจันทร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร (ช้างน้อยเกมส์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพระนคร

วันศุกร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนร่วมออกแบบและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รับผิดชอบภายในสวนเกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมคณะครูสายชั้นปฐมวัยจัดประสบการณ์ส่งเสริมประชาธิปไตย

วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

ครูศิริพร ชิณรักษา ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน นำอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.น้อย) ให้ความรู้และวิธีการในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน

วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ครูศิริพร ชิณรักษา ครูผู้ Read More …